مرور برچسب

تیم پلمپ

طرح تشدید (فوریت های بهداشت محیط)

در ایـن طـرح کارشناسان بهداشت محیط مـراکـز بهداشتی درمانی شرکت دارند که معمولاً از مراکز حساسی مانند غذاخوری ها، نانوایی ها، شیرینی فروشی ها حتی در ساعات غیر اداری نیز بازدید می نمایند و گزارشات خـود را به مرکز بهداشت شهرستان تحویل می دهند.…