مرور برچسب

تیفوس شپشی

فایل آموزشی ساس، شپش و سوسری و مبارزه با آنها

در این فایل عناوین زیر شرح داده شده است: - ساس - اهمیت بهداشتی ساس - مشخصات ساس - محل زندگی ساس - چرخه زندگی ساس - تشخیص ساس - درمان - شپش - چرخه زندگی شپش - محل زندگی شپش - انواع شپش - انتقال شپش - پیشگیری - بیماری های…