مرور برچسب

تیتر کردن

تیتراسیون

آزمایش تیتراسیون شامل سنجش میزان سختی کل، کلسیم، قلیائیت و کلراید می باشد. سختی سختی در آب به میزان وسیع در اثر تماس بـا خاک و لایه های سنگی ایجاد می شود و بیانگر ماهیت و خصوصیات زمینی است که آب بـا آن در تماس بـوده است. آب سخت واژه ای…