مرور برچسب

تیتراسیون

اندازه گیری COD آب به روش هضم برگشتی باز

اکسیژن مورد نیاز شیمیایی (Chemical Oxygen Demand) معیاری برای سنجش اکسیژن هم ارز ترکیبات آلی آب و یا فاضلاب است که بتوانند توسط یک اکسیدکننده قوی تجزیه شوند. شیوه هضم و اکسیداسیون برگشتی با کمک محلول دی کرومات پتاسیم که نسبت به سایر اکسید…

تیتراسیون

آزمایش تیتراسیون شامل سنجش میزان سختی کل، کلسیم، قلیائیت و کلراید می باشد. سختی سختی در آب به میزان وسیع در اثر تماس بـا خاک و لایه های سنگی ایجاد می شود و بیانگر ماهیت و خصوصیات زمینی است که آب بـا آن در تماس بـوده است. آب سخت واژه ای…