مرور برچسب

تولید کمپوست از پسماندهای شهری

جزوه مواد زائد جامد دکتر قاسمعلی عمرانی

كنترل مواد زايد جامد و ازجمله زباله هاي سمّي و خطرناك كه بخشي از آن را زباله هاي بيمارستاني تشكيل مي‌دهد يك امر اجتناب ناپذير در مديريت زايدات شهري است. همه روزه وجود هزاران تُن زباله در شهرهاي مختلف كشور با همه تنوعي كه از نظر آلودگي دارند…