مرور برچسب

تولید غذای دام از لجن

طرح مدیریتی لجن فاضلاب شهری

این یک طرح پژوهشی دانشگاه تهران می باشد که توسط سرکار خانم لیدا مومنی فراهانی، مهندس شیمی و کارشناس ارشد مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست تهیه شده است. این طرح شامل چهار فصل زیر می باشد: فصل اول - طبیعت و تولید لجن فاضلاب فصل دوم - …