مرور برچسب

تولید زباله به ازای هر نفر

گزارش زباله نریزیم

در این فایل صوتی، گزارشی از مدت زمان لازم برای تجزیه زباله ها و همچنین مجازات های وضع شده در رابطه با ریختن زباله در شهرهای مختلف جهان ارائه شده است. .shenotoIframe2 { width : 100%; height : 184px;…