مرور برچسب

بتادین

کتابچه اطلاعات ایمنی سموم و مواد شیمیایی

این کتابچه توسط واحد بهداشت محیط مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی امام رضا (ع) مشهد تهیه شده است که شامل عناوین زیر می باشد: - توضیحات تکمیلی در رابطه با سموم و مواد ضدعفونی کننده و گندزدا - MSDS حشره کش بندیوکارب (Bendiocarb) - MSDS…

ضدعفونی کننده ها و گندزداها

ضد عفونی کننده ها و گندزداها به صورت زیر طبقه بندی می شوند : ضدعفونی کننده های با سطح گندزدایی بالا باعث نابودی تمام میکروارگانیسم ها بجز تعدادی از اسپورها می شود. ضدعفونی کننده های با سطح گندزدایی متوسط کلیه باکتری های فعال، باسیل…