مرور برچسب

استخر آیرواکسیلاتور

کانال های اکسیداسیون

این کانال ها که در زبان فارسی به نام استخرهای بی انتهای اکسیدسازی نیز نامیده شده اند، عبارتند از استخرهای دراز کانال مانندی مانند شکل شماره ۴ با مقطع ذوزنقه. معمولاً این کانال ها به صورت مداری بسته طرح شده و دیوار و کف آن از مصالح بنایی و…