مرور برچسب

استخراج عناصر ارزشمند از مواد زائد صنعتی

استخراج عناصر کمیاب خاکی از پسماندهای صنعتی

 چگونه می توان پسماندهای صنعتی را به منابع با ارزش تبدیل کرد؟ دانشمندان یونانی فناوری جدیدی طراحی کرده اند که با آن می توان از زباله آلومینیوم، عناصر خاکی کمیاب استخراج کرد. روشی که محققان این طرح بکار می برند با محیط زیست هم سازگار است.…