مرور برچسب

استخدام کاردان بهداشت محیط در دانشگاه علوم پزشکی ایلام

استخدام دانشگاه علوم پزشکی ایلام

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی ایلام برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز برای خانه های بهداشت تحت پوشش خود از افراد واجد شرایط طبق مفاد دستورالعمل اجرایی پذیرش بهورز بر اساس مصوب هیات امناء وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی مندرج در…