مرور برچسب

استخدام پرستار در آبادان

استخدام دانشگاه علوم پزشکی آبادان در سال ۱۳۹۷

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود براساس مجوز شماره ۲۰۹/۹۸۹۳/د مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ معاون محترم توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و قوانین و مقررات جاری ، تعداد ۲۳ نفر از…