مرور برچسب

استخدام شرکت سلامت آوران سروش

استخدام دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه

آگهی پذیرش و بکارگیری نیرو " شرکت خدماتی بهداشتی و درمانی سلامت آوران سروش " شرکت خدماتی بهداشتی درمانی سلامت آوران سروش برنده شده در مناقصه مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۹ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تربت حیدریه در نظر دارند جهت تکمیل…