مرور برچسب

استخدام بهداشت محیط در شهرستان دشتستان

استخدام کارشناس بهداشت محیط در شهرستان دشتستان

شبکه بهداشت و درمان دشتستان در نظر دارد برای تامین نیروهای مورد نیاز خود جهت خدمت در واحدهای تابعه خود بر اساس مجوز ۲۰/۲/۱۴۶۶۵/دپ و مورخه ۹۷/۷/۹ معاونت محترم امور بهداشتی دانشگاه، به تعداد یکنفر افراد واجد الشرایط را از طریق آزمون کتبی و…