مرور برچسب

استخدامی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

استخدام دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در نظر دارد جهت تکمیل کادر نیروی انسانی مراکز تحقیقاتی خود به شرح ذیل از بین واجدین شرایط، دستیار پژوهشی جذب نماید: ۱- مرکز تحقیقات محیط کار: PhD یا ارشد بهداشت محیط و بهداشت حرفه‌ای ۲- مرکز تحقیقات پزشکی…