مرور برچسب

استخدامی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

آگهی استخدام پیمانی سال ۹۶ نیروی مراکز بهداشتی درمانی بوشهر

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود از محل مجوز شماره ۳۵۰۱/۲۰۹/د مورخ ۹۶/۵/۳ معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت درمان و آ موزش پزشکی به تعداد ۲۵ نفر افراد واجد الشرایط را از طریق…