مرور برچسب

استخدامی دانشگاه بین المللی چابهار

استخدام کارشناس بهداشت محیط در دانشگاه بین المللی چابهار

دانشگاه بین المللی چابهار جهت تامین کادر آموزشی متعهد و کارآمد مورد نیاز دبیرستان پسرانه دانا و توانا وابسته به این دانشگاه یک نفر کارشناس بهداشت محیط مرد از طریق برگزاری آزمون و مصاحبه بصورت قراردادی استخدام می نماید. توجه: کاربران…