مرور برچسب

استاندارد توالت

استانداردهای سرویس بهداشتی

دفع بهداشتی مدفوع انسانی در زندگی جزموارد اولیه و ضروری انسانها مد نظر بوده است واز نظر مسائل بهداشتی جز موارد اصلی بهداشت محیط بوده است و سطح بهداشت هر جامعه با استفاده از شاخص درصد خانوارهای استفاده کننده از توالت بهداشتی طبقه بندی می…