مرور برچسب

احتیاط حفاظتی

مدیریت زباله آزمایشگاه های پزشکی

یکی از مشکلات اساسی برای حفظ محیط زیست و جلوگیری از آلودگی های آزمایشگاهی و بیمارستانی مسئله زائدات به طور کلی و زباله های پزشکی به طور اخص می باشد. تمام موادی که از آزمایشگاه خارج می شود باید عاری از خاصیت آسیب رسانی و ایجاد خطر گردد. این…