مرور برچسب

اثرات خشکسالی بر یک حوزه آبریز

خشکسالی، بحران کم آبی و اصلاح الگوی مصرف آب

خشکسالی، یکی از مهمترین حوادث  غیرمترقبه است که در اثر بروز آن، روند عادی رشد، حیات و تولید محصول و رابطه متوازن و متعارف انسان و محیط مختل می گردد و اثرات خشکسالی در مقایسه با وقایع طبیعی دیگر، به دلیل گستردگی جغرافیایی آن، خطرناک تر…