مرور برچسب

اثرات تماس کوتاه مدت با حشره کش آیکون

MSDS سم حشره کش آیکون

در این فایل اطلاعات ایمنی (MSDS) سم حشره کش آیکون (Icon 10 WP) شرح داده شده است که شامل اطلاعات زیر می باشد: - اطلاعات مهم - خواص فیزیکی و شیمیایی - خواص بهداشتی و ایمنی - اطلاعات زیست محیطی - انواع مخاطرات و علائم، خطرات حاد،…