مرور برچسب

آیین نامه بهداشت محیط

تاریخچه قانون ماده ۱۳

در کشور مـا تـا سـال ۱۳۳۴ قانون مشخص و مدونی برای اقدامات نظارتی بر کیفیت بهداشتی مواد غذایی و رعایت مقررات بهداشتی در اماکن عمومی و مراکز مرتبط بـا مواد غذایی وجود نداشت. در این سال، قانونی مشتمل بر چند ماده در ارتباط با امور پزشکی و مواد…