مرور برچسب

آهک

کیفیت فاضلاب تصفیه شده برای کاربرد غیرآشامیدنی در شهرها – تصفیه پیشرفته یا مرحله سوم تصفیه…

برای رسیدن به این کیفیت، فاضلابی که از استخرهای ته نشینی نهایی (مرحله دوم تصفیه) بیرون آمده می بایست از مرحله سوم تصفیه فاضلاب (تصفیه پیشرفته فاضلاب) نیز بگذرد. یکان های تصفیه پیشرفته یا مرحله سوم فاضلاب بین استخرهای ته نشینی نهایی و…