مرور برچسب

آنیلین

راهنمای نحوه صحیح امحاء مواد شیمیایی

مقدمه پسماند به مواد جامد، مایع و گاز گفته می شود که به طور مستقیم یا غیرمستقیم حاصل از فعالیت انسان بوده و از نظر تولیدکننده زائد تلقی می شود. طبقه بندی پسماندها از دیدگاههای مختلف انجام می شود. از لحاظ ترکیب و ساختار مواد تشکیل دهنده،…