مرور برچسب

آنتروباکترها

مخاطرات بهداشتی پسماندهای بیمارستانی

خطرات بهداشتی مربوط به پسماندهای پزشکی می تواند به ۵ دسته تقسیم شوند: خطرات زخم و آسیب - پسماندهای دسته ۱ و ۲ خطر عفونت - پسماندهای دسته ۱ و ۲ خطر مواد شیمیایی - پسماندهای دسته ۳ و ۴ خطر آتش سوزی و انفجار - پسماندهای دسته ۳ و ۴ خطر…