مرور برچسب

آنتراسیت

فیلتراسیون

صاف کردن یا فیلتراسیون یک روش فیزیکی برای حذف ذرات معلق در هر مایع از جمله آب است. این ذرات معلق می توانند گل، رنگ، مواد آلی، پلانکتون، باکتری، ذرات حاصل از سختی گیری و.... باشند. فیلترها را به دو دسته می توان تقسیم نمود: الف) فیلترهای…

کیفیت فاضلاب تصفیه شده برای کاربرد غیرآشامیدنی در شهرها – تصفیه پیشرفته یا مرحله سوم تصفیه…

برای رسیدن به این کیفیت، فاضلابی که از استخرهای ته نشینی نهایی (مرحله دوم تصفیه) بیرون آمده می بایست از مرحله سوم تصفیه فاضلاب (تصفیه پیشرفته فاضلاب) نیز بگذرد. یکان های تصفیه پیشرفته یا مرحله سوم فاضلاب بین استخرهای ته نشینی نهایی و…