مرور برچسب

آزمایش bod

پاورپوینت نمونه برداری و انجام آزمایش‌های تصفیه خانه فاضلاب به روش لجن فعال

در این فایل، موارد زیر بطور کامل توضیح داده شده است: - انواع روش های نمونه برداری - نکات مهم در انجام نمونه برداری - جداول انجام آزمایش‌های ضروری فرآیندهای تصفیه‌ی فاضلاب - آزمون BOD5 - آزمون TSS

اندازه گیری اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی (BOD)

مواد آلی، با وزن مولکولی پایین که قابل حل در آب هستند این قابلیت را دارند که توسط باکتریها یا قارچهای هوازی تجزیه و یا به عبارتی اکسیده شوند. در حقیقت باکتریها یا سایر میکروارگانیسم های موجود در آبهای طبیعی و بخصوص فاضلابها از این نوع مواد…