مرور دسته

گندزداها و ضدعفونی کننده ها

دستورالعمل تبدیل الکل ۹۶ درجه به الکل ۷۰ درجه

الکل ۷۰ درجه × حجم مورد نیاز = الکل ۹۶ درجه × X مثال: جهت تهیه ۶۰۰ سی سی الکل ۷۰ درجه: الکل ۷۰ درجه × ۶۰۰ سی سی = ۹۶ × X X = 440 cc به ۴۴۰ سی سی الکل ۹۶ درجه به میزان ۱۶۰ سی سی آب مقطر یا آب جوشیده سرد شده اضافه کرده تا ۶۰۰ سی سی…