مرور دسته

گندزداها و ضدعفونی کننده ها

دستورالعمل استفاده صحیح از اشعه ماورای بنفش جهت گندزدایی هوا و سطوح

اشعه ماوراء بنفش جزء پرتوهای غیر یونساز می باشد و بدلیل خاصیت قطع انتقال عفونت از هوا، در کنتـرل فیزیکی میکروارگانیسم ها مورد استفاده قرار می گیرد. اثر میکروب کشی اشعه ماوراء بنفش به مدت زمان در معرض بودن، دوز اشعه و مسافت بستگی دارد برخی…

دستورالعمل تبدیل الکل ۹۶ درجه به الکل ۷۰ درجه

الکل ۷۰ درجه × حجم مورد نیاز = الکل ۹۶ درجه × X مثال: جهت تهیه ۶۰۰ سی سی الکل ۷۰ درجه: الکل ۷۰ درجه × ۶۰۰ سی سی = ۹۶ × X X = 440 cc به ۴۴۰ سی سی الکل ۹۶ درجه به میزان ۱۶۰ سی سی آب مقطر یا آب جوشیده سرد شده اضافه کرده تا ۶۰۰ سی…