مرور دسته

کنترل ناقلین و آفات بهداشتی

دگردیسی در حشرات

شامل یک سری تغییرات آنی تا تدریجی و عمیق است که موجود زنده در رشد و نمو بعد از دوره جنینی برای رسیدن به مرحله بلوغ…