مرور دسته

پیام های تصویری زیست محیطی

دماسنج جیوه ای

دماسنج های جیوه ای حاوی ۵۰۰ میلیگرم جیوه مایع می باشند، این مقدار جیوه در صورت شکسته شدن و ترکیب شدن با…