مرور دسته

مهندسی آب

صافی های چکنده

برای تصفیه زیستی در شهرهای کوچک و متوسط یعنی تا جمعیت هایی پیرامون ۵۰ هزار نفر می توان از صافی چکنده استفاده کرد.…

آب خاکستری چیست؟

آب خاکستری نام انگلیسی: Greywater آب استفاده شده ای است که بر خلاف آب سیاه (فاضلاب توالت) به راحتی قابل بازیافت و…