مرور دسته

مهندسی آب

روغن و گریس

عبارت روغن و گریس، که به صورت کلی بیان می شود؛ شامل گریس، روغن ها، واکس ها و دیگر ترکیبات موجود در فاضلاب است.…

انعقاد و لخته سازی

یکی از ناخالصی های مهمی که در آبهای سطحی وجود دارد و باید نسبت به حذف آن اقدام نمود، مواد کلوئیدی است. این مواد…

فیلتراسیون

صاف کردن یا فیلتراسیون یک روش فیزیکی برای حذف ذرات معلق در هر مایع از جمله آب است. این ذرات معلق می توانند گل، رنگ،…

کانال های اکسیداسیون

این کانال ها که در زبان فارسی به نام استخرهای بی انتهای اکسیدسازی نیز نامیده شده اند، عبارتند از استخرهای دراز…

انباره های تعفن

۱- انباره تعفن یک طبقه (سپتیک تانک) سپتیک تانک ساده ترین نوع تصفیه خانه تک واحدی است که تصفیه مکانیکی (ته نشینی) و…