مرور دسته

مهندسی آب

انباره های تعفن

۱- انباره تعفن یک طبقه (سپتیک تانک) سپتیک تانک ساده ترین نوع تصفیه خانه تک واحدی است که تصفیه مکانیکی (ته نشینی) و…

صافی های چکنده

برای تصفیه زیستی در شهرهای کوچک و متوسط یعنی تا جمعیت هایی پیرامون ۵۰ هزار نفر می توان از صافی چکنده استفاده کرد.…