مرور دسته

بهداشت هوا

تبدیل واحد µg/m3 به ppm

تبدیل این واحدها به یکدیگر با در نظر گرفتن شرایط استاندارد (۰ درجه سانتیگراد و ۱۰۱/۳۲۵ کیلوپاسکال) که یک مول از گاز…

تعاریف آلودگی هوا

برخی از تعاریف خاصی که برای آلودگی هوا ارائه شده است، به شرح زیر می باشد: تعریف انجمن مهندسین آمریکا آلودگی هوا…

تاریخچه آلودگی هوا

ریشه آلودگی هوا در زمین به زمانی بر می گردد که انسان از چوب به عنوان وسیله ای برای احتراق جهت پخت و پز و گرمایش محل…