مرور دسته

بهداشت محیط بیمارستان

کمیته کنترل عفونت

کمیته ای است که بـه منظور ایجاد هماهنگی و هدایت کمیته های کنترل عفونت بیمارستانی و ارزیابی فعالیتها و عملکرد آنـان…