مرور دسته

بهداشت آب و فاضلاب

آزمایشگاه بیولوژی

آزمایشگاه بیولوژی تنها آزمایشگاه مستقر در استان می باشد که تمام شهرهای استان را تحت پوشش قرار می دهد. ایـن…

تیتراسیون

آزمایش تیتراسیون شامل سنجش میزان سختی کل، کلسیم، قلیائیت و کلراید می باشد. سختی سختی در آب به میزان وسیع در اثر…