مرور دسته

بازرسی بهداشت محیط

تاریخچه قانون ماده ۱۳

در کشور مـا تـا سـال ۱۳۳۴ قانون مشخص و مدونی برای اقدامات نظارتی بر کیفیت بهداشتی مواد غذایی و رعایت مقررات بهداشتی…

کلر سنجی

یکی از وظایف کارشناس بهداشت محیط در مراکـز بهداشتی درمانی، کلر سنجی و PH سنجی آب شرب به صورت روزانه می باشد. این…

بهداشت محیط

تعریف بهداشت محیط...    عبارت است از کنترل عواملی از محیط زندگی که به گونه ای روی سلامت جسمی، روانی و اجتماعی انسان…