مدیریت مواد زائد جامد با تاکید بر کاهش تولید زباله

دکتر حسین معصوم بیگی استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) اهداف آموزشی: بررسی عوامل موثر بر تولید زباله و شناخت مواد زائدجامد. معرفی روشهای موثر برکاهش حجم و…

راهنمای نحوه صحیح امحاء مواد شیمیایی

مقدمه پسماند به مواد جامد، مایع و گاز گفته می شود که به طور مستقیم یا غیرمستقیم حاصل از فعالیت انسان بوده و از نظر تولیدکننده زائد تلقی می شود. طبقه بندی پسماندها از دیدگاههای مختلف انجام می شود. از لحاظ ترکیب و ساختار مواد تشکیل دهنده،…

دستورالعمل اجرایی حداقل ضوابط برچسب گذاری فرآورده های غذایی و آشامیدنی

این دستورالعمل توسط سازمان غذا و دارو و با همکاری انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور، معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان، دفتر بهبود تغذیه معاونت بهداشتی و معاونت تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی در سال…