دستورالعمل تبدیل الکل ۹۶ درجه به الکل ۷۰ درجه

[box]

الکل ۷۰ درجه × حجم مورد نیاز = الکل ۹۶ درجه × X

[/box]

 

مثال: جهت تهیه ۶۰۰ سی سی الکل ۷۰ درجه:

الکل ۷۰ درجه × ۶۰۰ سی سی = ۹۶ × X

X = 440 cc

به ۴۴۰ سی سی الکل ۹۶ درجه به میزان ۱۶۰ سی سی آب مقطر یا آب جوشیده سرد شده اضافه کرده تا ۶۰۰ سی سی الکل ۷۰ درجه بدست آید

 

در صورت تمایل به تبدیل کردن ۶۰۰ سی سی الکل ۹۶ درجه به الکل ۷۰ درجه:

X = 823 cc  <=  الکل ۷۰ درجه × X = الکل ۹۶ × ۶۰۰

سی سی آب مقطر ۲۲۳ = ۶۰۰ ۸۲۳

به ۶۰۰ سی سی الکل ۹۶ درجه به میزان ۲۲۳ سی سی آب مقطر یا آب جوشیده سرد شده اضافه کرده تا ۸۲۳ سی سی الکل ۷۰ درجه بدست آید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.