تبدیل واحد µg/m3 به ppm

تبدیل این واحدها به یکدیگر با در نظر گرفتن شرایط استاندارد (۰ درجه سانتیگراد و ۱۰۱/۳۲۵ کیلوپاسکال) که یک مول از گاز کامل ۲۲/۴۱۴ لیتر حجم دار است، صورت می گیرد. برای این کار ابتدا یک معادله جهت تبدیل جرم آلاینده (Mp) بر حسب گرم به حجم معادل آن (Vp) بر حسب لیتر نوشته می شود.

image001
رابطه ۱

GMW وزن یک مول گرم از آلاینده است. در شرایطی که دما و فشار طبق شرایط استاندارد نمی باشد، حجم گاز که تحت شرایط استاندارد ۲۲/۴۱۴ لیتر است بایستی باتوجه به قانون گازهای کامل تصحیح شود.

image002
رابطه ۲

در اینجا T2 و P2 درجه حرارت و فشار مطلق است. باتوجه به اینکه ppm یک نسبت حجمی است، ممکن است به صورت زیر نوشته شود:

image003
رابطه ۳

در اینجا Va حجم هوا بر حسب متر مکعب در دما و فشار محیط است. با ترکیب معادله های ۱ و ۲ و ۳ رابطه ۴ بصورت زیر بدست می آید:

image004
رابطه ۴

در اینجا MP بر حسب µg است.

[box]

مثال: در یک متر مکعب از نمونه هوا ۸۰ میکروگرم بر متر مکعب SO2 موجود است. درجه حرارت و فشار در لحظه نمونه برداری ۲۵ درجه سانتیگراد و ۱۰۱/۱۹۳ کیلوپاسکال بوده است؛ غلظت SO2 را بر حسب ppm محاسبه نمایید.

  • برای حل مسئله ابتدا باید GMW گاز SO2 را محاسبه کنیم که به صورت زیر انجام می شود:

GMW (SO2) = 32.06 + 2 (15.9994) = 64.06

حال با استفاده از رابطه ۴ غلظت را محاسبه می کنیم:

۲۵ oC + 273 K = 298 oK

[gap height=”20″]

image005

[gap height=”20″]

[/box]

 

[gap height=”50″]

[box]

مشخصات منبع مورد استفاده:

محتوای غیر رایگان!

جهت دسترسی به محتوای این بخش، لطفا وارد محیط کاربری خود شده و عضویت خود را به یکی از سطح مورد نیاز ارتقاء دهید.

 

مخصوص اعضای ویژه

[/box]

شما همچنین ممکن است بپسندید مطالب بیشتر از نویسنده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.