طرح تشدید (فوریت های بهداشت محیط)

در ایـن طـرح کارشناسان بهداشت محیط مـراکـز بهداشتی درمانی شرکت دارند که معمولاً از مراکز حساسی مانند غذاخوری ها، نانوایی ها، شیرینی فروشی ها حتی در ساعات غیر اداری نیز بازدید می نمایند و گزارشات خـود را به مرکز بهداشت شهرستان تحویل می دهند.

تیم پلمپ

اگـر امکنه ای توسط بازرس بهداشت محیط یک منطقه بـرای پلمپ بـه مرکز بهداشت شهرستان معرفی گردد، این تیم مسئولیت پلمپ را بـرعهده دارد کـه متشکل از بـازرس بهداشت محیط منطقه، نماینده ستـاد مـرکـز بهداشت، مأمور نیروی انتظامی و مـأمـور اماکن می بـاشـد. در پـایـان کـار، گـزارش پلمپ بـه ستـاد مرکز بهداشت، اماکن و نیروی انتظامی تحویل داده می شود.

شما همچنین ممکن است بپسندید مطالب بیشتر از نویسنده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.