تهیه کلر ذخیره یک درصد (کلر مادر)

0 504

بـرای تهیه محلول کلر ۱% ذخیره جهت سـالـم سـازی آب آشامیدنی در شرایط اضطراری و عـدم دسترسی بـه آب آشامیدنی سالم به شرح زیر باید عمل نماییم :

پانزده گرم هیپوکلریت کلسیم ۷۰% (پرکلرین) را در یک بطری یک لیتری ریخته و به آن آب اضافه می کنیم. محلول بدست آمده محلول ۱% کلر است. این محلول را در جای خنک و در ظرف در بسته، دور از نـور نگهداری می نماییم. محلول کلر به تدریج با گذشت زمان، کلـر مـؤثـر خـود را از دست می دهد و باید از تاریخ تهیه در کمتر از یک ماه مصرف شود.

آموزش لازم جهت کلرینه کـردن آب بـا استفاده از روش کلر مادر، از طریق بهورزان به خانوارهای روستایی به شرح زیر انجام می شود :

ابتدا آزمایش کلـر خواهی آب مورد استفاده انجام می شود؛ بدین صورت که سه قطره از محلول کلر مادر به ازای هر لیتر آب اضافه نموده و پـس از نیم ساعت زمـان تماس در صـورت وجـود مقـدار کافی کلـر آزاد باقیمانده (سنجش بوسیله کیت کلرسنجی یا سنجش بو و مزه کلر) آن آب قابل مصـرف است، در غیـر ایـن صـورت یک قطره دیگر از محلول کلر مادر به آب اضافه نموده و کلر سنجی می شود. این عمل تا زمانی که وجـود کلر آزاد باقیمانده در آب به حد لازم نرسیده تکرار می شود. پس از آزمایش کلر خواهی آب مورد مصرف خانوار، بـه آنان توصیه می شـود که به ازای هر لیتر آب به تعداد قطراتی که تعیین شده است، از محلول کلر اضافه نموده و پس از نیم ساعت زمان تماس، آب را مصرف نمایند. این آب تا ۲۴ ساعت قابل مصرف است. در صـورت شفاف نبـودن آب، ابتدا آن را صـاف نموده سپس کلرزنی می نماییم.

بهورزان ضمن آموزش دقیق بـه خانوارها در زمینه استفاده از کلـر مـادر، بایستی بر نحوه عمل، نظارت نموده و کلر آزاد باقیمانده را در حد استاندارد کشوری کنترل نمایند. همچنین از کلیه مراکز بهداشت شهرستان ها خواسته شده که در بازدید از خانه های بهداشت، بـه مسئله استفاده از کلـر مـادر جهت سالمسازی آب آشامیدنی تـوجـه خـاص داشته باشند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code