جلسه بررسی روند پیشرفت اجرای برنامه دفاتر خدمات سلامت شهرستان ارومیه برگزار گردید

0 77

به گزارش سایت بهداشت محیط، دکتر صدقیانی فر رئیس مرکز بهداشت شهرستان ارومیه در این جلسه به اهمیت نقش دفاتر سلامت در افزایش سطح بهداشتی اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی اشاره و بر تسریع در اجرای برنامه ممیزی بهداشتی دفاتر خدمات سلامت در واحدهای صنفی تاکید کردند.

صورت جلسه

با عنایت به اهمیت اجرایی نمودن مواد ۲۴ ، ۲۵ ، ۴۱  آئین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده ۱۳قانون مواد خوردنی، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی ، جلسه ای با این عنوان در مورخ ۹۸/۰۵/۰۱ با حضور ریاست محترم مرکز بهداشت ارومیه و کارشناسان مربوطه و مدیران دفاتر خدمات سلامت در محل مرکز  بهداشت شهرستان ارومیه تشکیل شد که اهم تصمیمات متخذه به شرح ذیل اعلام میگردد:

۱- مقرر گردید مسئولان دفاتر خدمات سلامت در معیت کارشناس معاونت محترم بهداشتی و مرکز بهداشت ارومیه، شیوه نامه اجرایی در چارچوب دستورالعمل ها و ضوابط ابلاغی انجام خدمات ممیزی بهداشتی دفاتر خدمات سلامت ،تنظیم و ظرف مدت  ۱۰ روز در جلسه بعدی مطرح نمایند.

۲- مقررگردید ظرف ۱۰ روز آینده ،بازدیدی با حضور ریاست محترم مرکز بهداشت و کارشناس مسئول واحد و کارشناس محترم معاونت امور بهداشت و کارشناس مسئول برنامه از دفاتر خدمات سلامت بعمل آید.

۳- مقرر گردید در صورت عدم رعایت  مواد ۵-۱-۱۰(مربوط به تخلفات مسئول فنی)و مواد ۵-۳-۹(مربوط به تخلفات ممیز بهداشتی ) اخطار کتبی صادر خواهد شد.

۴- مقرر گردید مدیران دفاتر، مسئولان فنی دفاتر و ممیزان بهداشتی، خود را ملزم به رعایت ضوابط اجرایی انجام خدمات ممیزی دفاتر خدمات سلامت نمایند.

۵- مقرر گردید ممیزان بهداشتی مستقر در واحد های صنفی، در صورت مواجهه با مشکلات حین ممیزی، مراتب را از طریق دفاتر خدمات سلامت، به این مرکز انعکاس دهند.

۶- مقرر گردید مطابق بند ۲۱ فصل ۳ ضوابط اجرایی انجام خدمات ممیزی بهداشتی دفاتر خدمات سلامت، متصدیان واحد های صنفی که زیر نظر مشاوران (دارای مدرک غیر مرتبط) فعالیت می نمایند، خدمات ممیزی را زیر نظر دفاتر خدمات سلامت انجام دهند.

۷- مقرر گردید مدیران دفاتر مطابق مواد مندرج در فصل ۷، من جمله (۷-۱- ۱۴، ۷-۱-۱۰دستورالعمل عمومی دفاتر خدمات سلامت )، مسئولان فنی (مطابق مواد ۵-۱-۷ و ۵-۱-۸ ضوابط اجرایی انجام خدمات ممیزی بهداشتی دفاتر) و ممیزان بهداشتی (مطابق مواد ۵-۳-۶ و ۵-۳-۷ ضوابط اجرایی انجام خدمات ممیزی بهداشتی دفاتر) اقدام نمایند.

۸- مقرر گردید مدیران دفاتر در تمدید پروانه فعالیت کلیه مواد مندرج در فصل سوم دستورالعمل عمومی دفاتر خدمات سلامت را رعایت نمایند. (لازم به توضیح است مدیران و مسئولین فنی دفاتر در ساعات ۸ لغلایت ۱۷ در روزهای غیر تعطیل حق ارائه مشاوره آزاد( به غیر از ممیزی) به متصدیان و مالکان واحد های صنفی را نخواهند داشت).

 
منبع: مرکز بهداشت ارومیه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.