آب و فاضلاب بیمارستان

0 339

معمولاً بیمارستان ها مجهز به مخازن ذخیره آب شهری می باشند که می توانند به مدت ۲۴ تا ۴۸ ساعت آب را ذخیره نمایند. این مخازن دارای پمپ هایی جهت پمپاژ آب به تمام قسمت های بیمارستان می باشند و می بایست بتوانند بـه بالاتـرین طبقات نیز آبـرسـانـی کنند. ایـن تجهیزات تـوسـط افـراد متخصص به صورت دوره ای بازدید شده و آب روزانه کـلـرسـنـجـی می شـود. در هـر ۳ مـاه نمونه بـرداری میکـروبـی و در هـر ۶ مـاه نمونه بـرداری شیمیایی از آب شرب بیمارستان انجام می شود.

فـاضلاب بـیـمـارسـتـان بـه سیستم شـبـکـه جـمـع آوری فـاضـلاب شـهـری وارد مـی شـود ولـی فـاضـلاب بخش پزشکی هسته ای که رادیواکتیو می باشد در داخل چاه جذبی مخصوصی جمع آوری می گردد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code